HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
2 KẾ HOẠCH 23/KH-UBND CỦA UBND HUYỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỐ 33-CTr/HU CỦA HUYỆN ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 11-NQ/TU VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GDĐT TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020

Kế hoạch thực hiện Chương trình 33-CTr/HU của Huyện ủy Tiên Phước về thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

12/02/2018 Tải về
3 QUYẾT ĐỊNH 146/QĐ-UBND PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2018

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2018

25/01/2018 Tải về
4 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2016-2020

Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025

21/03/2017 Tải về
5 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2017

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2017 tính đến ngày 15/11/2017

16/11/2017 Tải về
6 Quyết định số 2573/QĐ-UBND

Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam

19/07/2017 Tải về
7 Quyết định số 101/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Phòng GDĐT

25/01/2017 Tải về
8 Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Thông qua Đề án phát triển giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025

15/12/2016 Tải về
9 23/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất Luật Giáo dục.

18/12/2013 Tải về
10 1166/SGDĐT- KHTC

Hướng dẫn các khoản thu, chi đầu năm học 2014-2015

22/09/2014 Tải về
11 1393/SGDĐT-KTKĐCLGD-CNTT

Về việc thông báo môn thi chọn HSG lớp 9 THCS và nội dung thi vào lớp 10 trường THPT chuyên môn Tin học

31/10/2013 Tải về